Blauwdruk

Home  >>  Blauwdruk

Fase 3: Onderzoek Holding (najaar 2014-februari 2015)

Bestuursmodel

Blauwdruk Holding

In oktober 2014 zijn KAW, adviesbureau Penta Rho en Brussee Lindeboom Advocaten gevraagd nader onderzoek te doen naar de holding als bestuursvorm en hiervoor een ‘blauwdruk’ te maken. Na presentatie en bespreking van een ‘ruwe schets’ op een informatiebijeenkomst in januari 2015, is in februari de blauwdruk van de holding, inclusief aanbevelingen en uitwerkingen, opgeleverd en door de stuurgroep vastgesteld.

Penta Rho (Apeldoorn) is een adviesbureau voor maatschappelijke organisaties en adviseert en begeleidt op het vlak van organisatie en huisvesting.

Brussee Lindeboom Advocaten (Den Haag) is een in onderwijsrecht gespecialiseerd  advocatenkantoor.

Kernpunten

 1. De besturen kiezen voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, wederkerig respect en onderling vertrouwen, waarbij ieder zijn eigenheid, identiteit en zeggenschap behoudt. Slechts waar een zekere doorzettingsmacht noodzakelijkerwijs aan de orde moet zijn zal zeggenschap – met de nodige waarborgen – (moeten) worden overgedragen.
 1. Met een holding zijn de rol en verantwoordelijkheden van de besturen geregeld, zijn de onderlinge rechten en plichten ingebed in een heldere structuur en is een basis gelegd voor een niet- vrijblijvende gezamenlijke regierol ten aanzien van het onderwijsaanbod in de regio. Daarmee is de positie van toekomstige samenwerkingsscholen – met behoud van gelijkwaardigheid en identiteit en autonomie voor de schoolbesturen – geborgd en verankerd.
 1. De moederorganisatie (de holding) wordt een stichting. Via de statuten worden democratisch bestuur, werkwijze en inrichting geregeld.
 1. De holding heeft als hoofddoelstelling het gezamenlijk borgen van een pluriform onderwijsaanbod in de regio. Een tweede doel is samen te werken op facilitair en ondersteunend gebied. Deze facilitaire samenwerking is op basis van vrijwilligheid. Schoolbesturen zijn niet gehouden eraan deel te nemen. Het model biedt de mogelijkheid om de samenwerking gaandeweg te laten groeien.
 1. De deelnemende besturen participeren en acteren in het holdingbestuur op voet van gelijkheid. Besluitvorming geschiedt op basis van ‘one man one vote’.
 1. In de nieuwe vorm van samenwerking moet vertrouwen ontstaan en groeien. Daarom zal in het begin – de eerste twee jaar – worden gewerkt met besluitvorming op van basis consensus (unanimiteit). Na evaluatie van deze samenwerking beoordelen de deelnemers of, op welke terreinen en hoe kan worden overgestapt naar besluitvorming op basis van een meerderheidsstandpunt.
 1. De statutaire doelstellingen van de holding worden uitgewerkt in concrete taken en bevoegdheden. Te denken valt aan:
 • organiseren van een adequate overlegstructuur;
 • stimuleren van de totstandkoming van samenwerkingsscholen (waar nodig voor handhaving van een pluriform onderwijsaanbod).
 • ondersteunen van aan de holding gelieerde scholen en schoolbesturen op het terrein van bedrijfsvoering en facilitaire voorzieningen;
 • bundelen van de expertise, op verzoek ontwikkelen/treffen van producten, voorzieningen en processen.

Welke taken en bevoegdheden de holding daadwerkelijk krijgt en op welk moment, hangt sterk af van wat schoolbesturen noodzakelijk, wenselijk en haalbaar vinden.

 1. De holding heeft geen directe zeggenschap over de (school)besturen. Daarvan is alleen sprake voor zover dit in de statuten van de deelnemende schoolbesturen wordt opgenomen. Schoolbesturen behouden dus hun autonomie, behalve waar en voor zover zij daar zelf afstand van doen.
 1. Schoolbesturen beogen de huidige en nieuw tot stand te brengen samenwerkingsscholen onder te brengen bij een nieuw op te richten ‘samenwerkingsschoolbestuur’, dat naast de andere besturen een gelijkwaardige positie heeft in de holding.
 1. Samenwerkingsscholen krijgen een eigen identiteitscommissie. Daarmee zal de school een zekere zelfstandigheid krijgen ten opzichte van de Holding en de oorspronkelijke schoolbesturen.
 1. Als een schoolbestuur de holding wil verlaten dan kan dat. Hiervoor komt een ‘opting-outregeling’.

Download het hele document: Blauwdruk Holding Primair Onderwijs Oost-Groningen

Van Blauwdruk naar realisatie

Nu de blauwdruk er ligt, acht de stuurgroep het moment gekomen de betrokken schoolbesturen uit te nodigen formeel een besluit nemen of ze willen toetreden tot de holding, zoals in de blauwdruk beschreven. Ieder schoolbestuur moet hierbij zijn eigen afweging maken. Hiervoor organiseren zij binnen hun organisaties elk een eigen informatie-, discussie- en besluitvormingstraject. Bij voldoende draagvlak kunnen dan de volgende stappen worden gezet:

 1. Uitwerken van de principe-besluiten in documenten [augustus 2015 – juni 2016]
 • Statutaire vormgeving
 • Taken- en bevoegdheden van de holdingmaatschappij
 • Besluitvorming
 • Toezicht- en medezeggenschap
 1. Definitieve interne besluitvorming op basis van deze documenten [juni 2016]
 1. Het daadwerkelijk aangaan van de overeenkomsten door de deelnemende besturen [m.i.v. schooljaar 2016-2017]